Kick-off pilot nieuwe doelgroepen

s Heerenloo_Z-CERT

11.04.2018

Op woensdag 11 april is een belangrijke mijlpaal bereikt: de ondertekening van het contract door Pieter Vergroesen (CFO ’s Heeren Loo) en Nienke van den Berg (directeur Z-CERT). Het startsein voor een betekenisvolle samenwerking. Niet alleen voor de digitale veiligheid van de cliënten van ’s Heeren Loo, maar voor de digitale veiligheid van de gehele zorgsector. Samen sta je immers sterker dan alleen!

Pilot

Pilot Z-CERT met VGN & ActiZ succesvol afgerond

Op 11 september organiseert Z-CERT de afsluitende projectbijeenkomst voor alle pilotdeelnemers uit de langdurige zorg en gehandicaptenzorg. Bij Actiz, branchevereniging voor de ouderenzorg, komen Security Officers en ICT-managers van de deelnemende zorginstellingen samen en presenteert Z-CERT de evaluatie van de dienstverlening en de plannen voor de toekomst.

Uit de pilot is gebleken dat Z-CERT een belangrijke bijdrage levert aan de informatiebeveiliging binnen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zowel met het uitsturen van beveiligingsadviezen en informatieberichten, bijvoorbeeld over kwetsbaarheden in veelgebruikte software in de branche, als met monitoringdiensten of de afhandeling van- en hulp bij incidenten.

De primaire zorgprocessen in deze branches en bijbehorende Zorg-IT wijken af van de huidige doelgroepen van Z-CERT, zoals ziekenhuizen. Daarom is er contact gezocht met een aantal belangrijke leveranciers van bijvoorbeeld Elektronische Cliënten Dossiers of eHealth toepassingen, met als doel deelnemende instellingen in de toekomst in een vroeger stadium te kunnen waarschuwen voor kwetsbaarheden en risico’s en te adviseren over veilig gebruik.

Tijdens de afsluitende projectbijeenkomst wordt er een themasessie gehouden gericht op awareness ten aanzien van de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.
Het openen van phishingmails door personeel of het ongeautoriseerd of openbaar gebruik van het patiëntendossier blijkt een veel voorkomend probleem binnen de branche.  

Naar aanleiding van de succesvolle eerste pilotfase gaan Z-CERT en ActiZ de samenwerking verder uitbreiden en zullen er per september tenminste zes nieuwe zorginstellingen aansluiten bij Z-CERT. Ook het aantal deelnemers uit de gehandicaptenzorg wordt verder uitgebreid.


Eerste evaluatie & themasessie pilot VGN & ActiZ

Op 18 mei organiseerde Z-CERT de eerste projectbijeenkomst voor alle deelnemende instellingen uit langdurige zorg en gehandicaptenzorg aan de pilot.

’s Heeren Loo, één van de deelnemers uit de pilot was de gastheer en ontving naast CISO’s en FG’s van Cordaan, Alliade en Joris Zorg, ook vertegenwoordigers namens de branches ActiZ en VGN.

De pilot is nu twee maanden onderweg en in deze periode is er een uitgebreide inventarisatie van alle IT-processen geweest bij alle deelnemers. Zowel op gebied van kantoorautomatisering als op het gebied van Zorg specifieke IT zijn er veel verschillen ten opzichte van de bestaande doelgroepen, zoals de grote invloed van Domotica, ook op de veiligheidsrisico’s.

Nu de inventarisatie en het intakeproces bij de deelnemers is afgerond, wordt de komende maanden gekeken hoe Z-CERT met haar bestaande producten en diensten inspeelt op de behoeften bij de deelnemers uit de branches.

Naast de projectbijeenkomst gaf Carlo Klerk, voormalig White hat hacker, een interactieve invulling aan de themasessie met zijn presentatie: ‘Denken als een aanvaller’. Met de terugkerende themasessies wil Z-CERT op een interactieve manier inspelen op issues en thema’s die spelen in de branche.


Start pilot nieuwe doelgroepen

In 2018 start een pilot om drie nieuwe doelgroepen aan te sluiten bij Z-CERT. In de pilot verkennen we hoe de samenwerking moet worden vormgegeven, hoe het intakeproces verloopt, welke afspraken gemaakt moeten worden en hoe de verdere dienstverlening hierop aansluit. De volgende twee brancheorganisaties zijn met deelnemende instellingen vertegenwoordigd in de pilot:

  • langdurige zorg (Actiz)
  • gehandicaptenzorg (VGN)

In samenwerking met deze branches maken we o.a. een communicatieplan en een voorstel voor de verdere uitrol van de pilot.

De pilot loopt tot en met september 2018, maar aan het eind van de zomer zullen er al besluiten worden genomen over de resultaten en de verdere uitrol.

Periodiek komen alle betrokkenen samen in een projectgroep. Hierin wordt de voortgang van de pilot besproken en eventuele tussentijdse evaluaties.